RouterNetwork cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết để thiết lập Router Wifi.

Các địa chỉ IP được sử dụng phổ biến nhất.

192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.2.1
192.168.1.254
192.168.10.1
192.168.11.1
192.168.123.254
192.168.3.1
10.0.0.1
192.168.8.1
1336
Địa chỉ IP:
192.168.1.1
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
admin
1004
Địa chỉ IP:
192.168.0.1
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
admin
336
Địa chỉ IP:
192.168.2.1
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
1234
165
Địa chỉ IP:
192.168.1.254
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
admin
113
Địa chỉ IP:
192.168.10.1
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
admin